เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404414Chinese Economy
เศรษฐกิจจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
2401112 หรือ
1016214

Course Description
วิวัฒนาการเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีนในด้านการผลิตของอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ การตลาด และการเงินภายในประเทศที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ


Evolution of modern Chinese economy; the production aspect in different industries; local marketing and finance that influence China’s international economy and trade.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH