เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404413Chinese Politics
การเมืองการปกครองจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112

Course Description
ประวัติความเป็นมาและลักษณะของการเมืองการปกครองของจีน ตั้งแต่ค.ศ. 1949 จนถึงปัจจุบัน


Background and characteristics of Chinese politics and government from 1949 to present.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH