เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404412Modern Chinese History
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404301 หรือ
1016311

Course Description
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีนตั้งแต่หลังเหตุการณ์สงครามฝิ่นถึงสมัยปัจจุบันโดยสังเขป บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีน ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของแต่ละยุคสมัย


Chinese history and civilization from the post-Opium War era to present; important persons and events in Chinese history; prosperity and fall of each period.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH