เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404411Advanced Chinese Translation
การแปลภาษาจีนขั้นสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ทฤษฎีและเทคนิคการแปล การแปลบทความ เรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน


Theories and techniques in translation; Translating articles and short stories from Chinese to Thai and vice versa.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH