เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404403Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเต็มรูปแบบ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการเขียนรายงานผลการฝึกประสบการณ์และสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


Students should take an apprenticeship in fields related to their majors under the supervision of their advising teachers. Students are required to submit reports and make presentations about the apprenticeship.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH