เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404309Analy-Critical Writing
การเขียนเชิงวิเคราะห์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
การเขียนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหาต่างๆ การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของประเด็นปัญหา แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์หนึ่งๆ อย่างมีวิจารณญาณ


Writing to present and analysis of a situation, issue a problem; to compare between advantages and disadvantages of an issue; and to express opinions based on a careful study of a situation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH