เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404308Chinese Writing
การเขียนภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ทักษะการเขียนข้อความและความเรียงภาษาจีนจดหมายส่วนตัว บันทึกและรายงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงที่ใช้ในการทำงาน


Skill of writing of messages and passages, personal letters, memoranda, and reports which are commonly used in daily life and working in Chinese.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH