เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404306Chinese Literature
วรรณคดีจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404303 หรือ
1016313

Course Description
ลักษณะเด่นของวรรณคดีจีนแต่ละยุคตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเลือกเรียนเฉพาะวรรณคดีจีนที่สำคัญ


Characteristics of Chinese literature from ancient times to present; a selection of literary works from each dynasty.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH