เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2404305Introduction to China
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404201 หรือ
2401111 หรือ
1016213
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภูมิประเทศ ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจีนโดยสังเขป


A preliminary study of China’s geography, demography, governmental system, economy and social science, science and technology, education, religions and culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH