เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2404305Introduction to China
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404201 หรือ
2401111 หรือ
1016213
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50209C1LECT37343M  
อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 3 รหัส 6232404001 ถึง 623240405835-31-4
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง MFU LMS
    02 อังคาร15:00-17:50203C1LECT37361W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 3 รหัส 6232404062 ถึง 623240411335-31-4
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง MFU LMS
    03 จันทร์08:00-10:50216C1LECT37361W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ไซมอน โจนส์
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 3 รหัส 6232404115 ถึง 623240416735-29-6
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง MFU LMS
    04 อังคาร15:00-17:50205C2LECT41410W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ไซมอน โจนส์
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 3 รหัส 6232404168 ถึง 623240421836-32-4
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง MFU LMS
    05 ศุกร์12:00-14:50209C1LECT26260M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 223-20-3
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง MFU LMS
  Course Description
  ภูมิประเทศ ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจีนโดยสังเขป


  A preliminary study of China’s geography, demography, governmental system, economy and social science, science and technology, education, religions and culture.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH