เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404304Chinese Writing for Professional Purposes
การเขียนภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
การเขียนภาษาจีนตามประเพณีนิยม เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร รวมทั้งการเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ ใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ และการเขียนรายงาน


Chinese writing for different occasions such as invitation cards, greeting cards and business writing such as business letters, application forms and report writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH