เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2404303Applied Classical Chinese
ภาษาจีนโบราณประยุกต์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-14:50A 411S7LECT38362M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์Caijun Lin
 • สำรองสำหรับ:ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปี 3 รหัส 6232403001 ถึง 623240305037-35-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง C2 410
    02 พฤหัสบดี12:00-14:50A 411S7LECT43430W  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์Caijun Lin
 • สำรองสำหรับ:ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปี 3 รหัส 6232403051 ถึง 623240309638-38-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง C2 410
  18 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง C2 411
  Course Description
  ศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์ในบทอ่านภาษาจีนโบราณ โดยอธิบายผ่านภาษาจีนปัจจุบัน


  Classical Chinese lexical items, idioms and grammatical features explained in modern Chinese.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH