เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404302Chinese Culture
วัฒนธรรมจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ความเป็นมาของวัฒนธรรมและประเพณีจีนที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตของชาวจีน


Background of Chinese customs and culture and their influence on values, morals, ethics and lifestyles of Chinese people.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH