เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2404301Ancient Chinese History
ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีนตั้งแต่ยุคโบราณถึงก่อนเหตุการณ์สงครามฝิ่นโดยสังเขป บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีน ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของแต่ละยุคสมัย


Chinese history and civilization from the ancient period to the pre-Opium War era; important figures and events in Chinese history; and the prosperity and fall of each dynasty.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH