เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2404301Ancient Chinese History
ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-14:50215C2LECT55532M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3 รหัส 6232402001 ถึง 623240209153-45-8
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  หมายเหตุ: BC
    02 พุธ08:00-10:50A 401S7LECT55550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3 รหัส 6232402177 ถึง 623240226053-48-5
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    03 พุธ12:00-14:50313C2LECT55514W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์รัญญา กันทะกูล
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3 รหัส 6232402093 ถึง 623240217653-45-8
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    04 พฤหัสบดี08:00-10:50319C5LECT55541W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3 รหัส 6232402264 ถึง 623240233253-43-10
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    05 ศุกร์08:00-10:50318C5LECT55541M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 3 รหัส 6232402334 ถึง 6232402353
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 3 รหัส 6232404173 ถึง 6232404218
  15-6-9
  31-30-1
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  หมายเหตุ: BC+CLC
    06 พฤหัสบดี12:00-14:50311C1LECT55532W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 3 รหัส 6232404091 ถึง 623240417255-45-10
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    07 ศุกร์08:00-10:50311C1LECT61610W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์รัญญา กันทะกูล
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 3 รหัส 6232404001 ถึง 623240409055-49-6
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีนตั้งแต่ยุคโบราณถึงก่อนเหตุการณ์สงครามฝิ่นโดยสังเขป บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีน ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของแต่ละยุคสมัย


  Chinese history and civilization from the ancient period to the pre-Opium War era; important figures and events in Chinese history; and the prosperity and fall of each dynasty.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH