เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404207Chinese Grammar
ไวยากรณ์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404201 หรือ
1016213

Course Description
ไวยากรณ์ของภาษาจีนกลาง การวิเคราะห์ชนิด ความหมาย หน้าที่ของคำและวลีต่างๆ


Analyzing parts of speech, meaning, function of words and phrases in Mandarin.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH