เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404206Chinese Conversation 2
สนทนาภาษาจีน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404106 หรือ
1016142

Course Description
ทักษะการสนทนาและแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาจีนกลาง ในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจำวันประสบการณ์จริงและเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน


Speaking skills and expressing opinion in Mandarin Chinese with the topics related to daily life, experience and current events.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH