เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404205Chinese Reading 2
การอ่านภาษาจีน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404204 หรือ
1016231

Course Description
ทักษะการอ่านบทคัดสรรซึ่งเป็นความเรียงขนาดยาวและมีเนื้อหาซับซ้อน เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์


Practice of reading selected essays with long and complicated contents, with an emphasis on critical reading skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH