เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404204Chinese Reading 1
การอ่านภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404101 และ 2404102 หรือ
1016111 และ 1016112 หรือ
1016112 และ 2404101 หรือ
1016111 และ 2404102

Course Description
เน้นการอ่านจับประเด็นและสรุปความเรียงขนาดสั้นและมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน


Practice of reading short essays with uncomplicated contents, with an emphasis on reading for and summarizing main ideas.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH