เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2404203Evolution of Chinese Characters
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50A 304S7LECT321W  
อาจารย์:
 • อาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย
 • วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: เรียนร่วมวิชา 2403306และ วิชา 1016215
  Course Description
  วิวัฒนาการของระบบตัวอักษรตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันโดยสังเขป ตัวอักษรจีนรูปแบบต่างๆโดยเน้นตัวอักษรจีนในบทเรียน โครงสร้างตัวอักษรจีนแต่ละสมัย


  A preliminary Study evolution of Chinese Characters from ancient characters to modern time; types of Chinese characters which are emphasizing on the characters in the textbook, the structures of Chinese characters in each period.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH