เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404202Foundation Chinese 4
ภาษาจีนพื้นฐาน 4
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404201 หรือ
1016213

Course Description
ศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองและธุรกิจ โครงสร้างโครงสร้างรูปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึกทักษะทั้ง 4 ความรู้อักษรจีน 2,000 ตัว


Vocabulary in science and technology, social sciences, economy, politics and business; more advanced sentence and grammatical structures; practice of the four language skills; and a knowledge of 2,000 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH