เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404201Foundation Chinese 3
ภาษาจีนพื้นฐาน 3
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404102 หรือ
1016112

Course Description
ศัพท์ด้านศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา และการศึกษาโครงสร้างรูปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึกทักษะทั้ง 4 ความรู้อักษรจีน 1,500 ตัว


Vocabulary in arts and culture, philosophy and religions; study of more advanced sentence and grammatical structures; practice of the four language skills; and a knowledge of 1,500 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH