เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404106Chinese Conversation 1
สนทนาภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404101 หรือ
1016111

Course Description
ทักษะการสนทนาเป็นภาษาจีนกลางในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน เน้นการใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม


Speaking skill in everyday life situations and using appropriate diction.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH