เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404102Foundation Chinese 2
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404101 หรือ
1016111

Course Description
ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสังคมใกล้ตัว โครงสร้างรูปประโยคและไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นการฝึกทักษะทั้ง 4 ความรู้อักษรจีน 1,000 ตัว


Vocabulary in daily communication and immediate society; more complex sentence and grammatical structures; practice of the four language skills; and a knowledge of 1,000 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH