เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501707Cyber Security
ความปลอดภัยไซเบอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความมั่นคงของไซเบอร์และมาตรการตอบโต้ ความมั่นคงของข้อมูล ความมั่นคงของระบบโมบายล์ ความมั่นคงของเครือข่ายเว็บส์ ภัยคุกคามและการป้องกัน


Cyber security and countermeasure, information security, mobile security, network security, WWW security, Treats and defenses.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH