เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804212Principles of Biochemistry for Health Sciences
หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100 และ 1103100 หรือ
1102101 และ 1103100 หรือ
1102100 และ 1103101 และ 1103102 หรือ
1102101 และ 1103101 และ 1103102 หรือ
1102100 และ 1103108

Course Description
โครงสร้าง คุณสมบัติ การสังเคราะห์และเมทาบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ไขมัน เอนไซม์และสารประกอบอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ความหมายและความสำคัญของเคมีของเลือดและปัสสาวะ โรคและความผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี อนุมูลอิสระและสารต้านออกซิเดชั่น


Structures; properties; synthesis; and metabolism; of carbohydrate, protein, nucleic acid, lipids, enzymes and other compounds of biochemical importance; changes for compounds in human body; meaning and significance of urine and blood chemistry; diseases and disorders derived from biochemical alterations; free radicals and antioxidants.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH