เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404105Sound System of Mandarin
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ หน่วยเสียง รวมทั้งโครงสร้างพยางค์ของระบบเสียงภาษาจีนกลาง การลงเสียงหนักเบาและทำนองเสียง เน้นการแก้ไขการออกเสียง


Chinese initials, finals and tones including syllable structure of Mandarin Chinese sound. Word and tone stress is included as well as corrections in pronunciation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH