เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404101Foundation Chinese 1
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกอ่านและเขียนศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกเขียนโครงสร้างรูปประโยค และเรียนไวยากรณ์พื้นฐานและฝึกทักษะทั้ง 4 ความรู้อักษรจีน 500 ตัว


Mandarin Chinese phonology; emphasis on correct pronunciation; practice of reading and writing for daily communication; practice of writing sentence structures; study and practice of basic grammar, the four communicative skills and 500 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH