เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2408004Chinese 4
ภาษาจีนกลาง 4
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2408003 หรือ
1007210

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีนกลาง 3 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การบอกเล่าประสบการณ์ การให้คำแนะนำ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


Further practice on four language skills of the Chinese language; more complicated sentence structures; practice on listening and speaking in different daily-life situations, telling about past experiences, giving advices.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH