เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2408004Chinese 4
ภาษาจีนกลาง 4
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2408003 หรือ
1007210
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:00-14:50A 201S7LECT30300M  
อาจารย์:
 • อาจารย์สรญา ถาวร
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006001 ถึง 603100612231-14-17
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 204
  หมายเหตุ: EL
    02 พฤหัสบดี12:00-14:50223MELECT301812M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006123 ถึง 603100623031-8-23
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 204
  หมายเหตุ: EL
    03 อังคาร14:00-16:50321C5LECT30237M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006266 ถึง 6031006287
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006232 ถึง 6031006289
  8-1-7
  23-6-17
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 204
  19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  หมายเหตุ: EL+BE
    04 พฤหัสบดี12:00-14:50217C1LECT3034-4M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006007 ถึง 603100615331-12-19
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  หมายเหตุ: BE
    05 พฤหัสบดี12:00-14:50216C1LECT3034-4M  
  อาจารย์:
 • MS.Chen Li
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006157 ถึง 603100626531-21-10
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  หมายเหตุ: BE
    06 ศุกร์12:00-14:50221MELECT30228M  
  อาจารย์:
 • MS.Chen Li
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006002 ถึง 603100613429-17-12
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  หมายเหตุ: EIL
    07 ศุกร์12:00-14:50222MELECT30237M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน
 • อาจารย์Jin Ling (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006138 ถึง 603100628828-13-15
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  หมายเหตุ: EIL
  Course Description
  ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีนกลาง 3 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การบอกเล่าประสบการณ์ การให้คำแนะนำ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


  Further practice on four language skills of the Chinese language; more complicated sentence structures; practice on listening and speaking in different daily-life situations, telling about past experiences, giving advices.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH