เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2408003Chinese 3
ภาษาจีนกลาง 3
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2408002 หรือ
1007102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:00-14:50314C2LECT45441W  
อาจารย์:
 • MS.Shanshan Liang
 • อาจารย์อรทัย ยอดแย้มพราย (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีนกลาง 2 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้บ่อย ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การพบแพทย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


  Further practice on four language skills of the Chinese language; commonly used sentence structures; practice on listening and speaking in different daily-life situations, seeing the doctor, money exchanging.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH