เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
2408001Chinese 1
ภาษาจีนกลาง 1
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:50414C5LECT33303B  
อาจารย์:
 • อาจารย์Bo Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 332-27-5
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  หมายเหตุ: DDS58
    02 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: DDS60
    03 จันทร์12:00-14:50201C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • MR.Han Zou
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 3
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
  112-1-111
  259-3-256
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  หมายเหตุ: Slot1 AC58+TMAP57+LAW58
    04 จันทร์12:00-14:50202C5LECT352411B  
  อาจารย์:
 • MS.Pengpei Zhao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 314
    05 จันทร์12:00-14:50203C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • MS.Cuiqing Xie
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 314
    06 จันทร์12:00-14:50320C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • MS.Fen Liang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 314
    07 จันทร์12:00-14:50321C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • MS.Yue Huang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 314
    08 จันทร์12:00-14:50322C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuangyang Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 203
    09 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
    10 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
    11 จันทร์16:00-18:50201C5LECT3536-1B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Xueqi Shao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 204
  หมายเหตุ: Slot2 APC58+CSC58+BTT58+SHS58+FT(1)58
    12 จันทร์16:00-18:50202C5LECT38380B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Dong Han
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 204
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 205
    13 จันทร์16:00-18:50203C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Qianni Hong
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 205
    14 จันทร์16:00-18:50320C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • MS.Qianwen Sun
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 205
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 208
    15 จันทร์16:00-18:50321C5LECT352411B  
  อาจารย์:
 • MS.Liujing Lin
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 208
    16 จันทร์16:00-18:50322C5LECT35305B  
  อาจารย์:
 • MS.Dan Zhang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601389 ถึง 603160141930-28-2
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 208
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 209
    17 จันทร์16:00-18:50414C5LECT35278B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Ying Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601420 ถึง 603160144929-27-2
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 209
    18 อังคาร12:00-14:50201C5LECT35323B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Dong Han
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 รหัส 5831006001 ถึง 583100604235-14-21
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 209
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 210
  หมายเหตุ: Slot3 EL58(ID001-086)+CS57(23)+SE58(21-22)
    19 อังคาร12:00-14:50202C5LECT35314B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Qianni Hong
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 รหัส 5831006044 ถึง 583100608635-21-14
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 210
    20 อังคาร12:00-14:50203C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • MS.Qianwen Sun
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 210
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 213
    21 อังคาร12:00-14:50320C5LECT35305B  
  อาจารย์:
 • MS.Yue Huang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 3 รหัส 5831305001 ถึง 583130503127-19-8
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 213
    22 อังคาร12:00-14:50321C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • MS.Fen Liang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 3 รหัส 5831305032 ถึง 583130507226-17-9
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 213
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 214
    23 อังคาร12:00-14:50322C5LECT35305B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuangyang Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 436-22-14
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 214
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 215
    24 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
    25 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
    26 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
    27 อังคาร16:00-18:50311C1LECT351520B  
  อาจารย์:
 • MS.Cuiqing Xie
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปี 4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 3
  32-0-32
  103-2-101
  2-0-2
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 215
  หมายเหตุ: Slot4 BS57+HIM58
    28 อังคาร16:00-18:50202C5LECT35314B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Bo Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 215
    29 อังคาร16:00-18:50203C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • -BC Staff14 (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 215
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 303
    30 อังคาร16:00-18:50320C5LECT35332B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Na Zhang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 303
    31 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
    32 อังคาร16:00-18:50322C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Ying Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 132-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 303
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  หมายเหตุ: MD60
    33 พุธ12:00-14:50201C5LECT35305B  
  อาจารย์:
 • MS.Fen Liang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 305
  หมายเหตุ: Slot5
    34 พุธ12:00-14:50202C5LECT352510B  
  อาจารย์:
 • MS.Yue Huang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 305
    35 พุธ12:00-14:50203C5LECT35332B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuangyang Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601001 ถึง 603160103632-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 305
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  หมายเหตุ: LAW60
    36 พุธ12:00-14:50320C5LECT35323B  
  อาจารย์:
 • MR.Ruilin Jiao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601037 ถึง 603160106932-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  หมายเหตุ: LAW60
    37 พุธ12:00-14:50321C5LECT35323B  
  อาจารย์:
 • MS.Xiaofang Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601070 ถึง 603160110732-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  หมายเหตุ: LAW60
    38 พุธ12:00-14:50322C5LECT35323B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Xueqi Shao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601108 ถึง 603160114732-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  หมายเหตุ: LAW60
    39 พุธ12:00-14:50414C5LECT35332B  
  อาจารย์:
 • MS.Liujing Lin
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601148 ถึง 603160118732-30-2
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 310
  หมายเหตุ: LAW60
    40 พุธ16:00-18:50201C5LECT36360B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Dong Han
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 รหัส 5831202001 ถึง 583120208861-25-36
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 310
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  หมายเหตุ: Slot6 EC58
    41 พุธ16:00-18:50202C5LECT35305B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Qianni Hong
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  หมายเหตุ: EC58
    42 พุธ16:00-18:50203C5LECT35323B  
  อาจารย์:
 • MS.Qianwen Sun
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601188 ถึง 603160122532-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  หมายเหตุ: LAW60
    43 พุธ16:00-18:50320C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • MR.Han Zou
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601226 ถึง 603160126432-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  หมายเหตุ: LAW60
    44 พุธ16:00-18:50321C5LECT35332B  
  อาจารย์:
 • MS.Pengpei Zhao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601265 ถึง 603160130532-32-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  หมายเหตุ: LAW60
    45 พุธ16:00-18:50322C5LECT35269B  
  อาจารย์:
 • MS.Cuiqing Xie
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601306 ถึง 603160135132-25-7
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  หมายเหตุ: LAW60
    46 พุธ16:00-18:50414C5LECT35323B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Na Zhang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6031601352 ถึง 603160138832-30-2
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 301
  หมายเหตุ: LAW60
    47 พฤหัสบดี12:00-14:50220C1LECT35350B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Bo Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 301
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 302
  หมายเหตุ: Slot7 TR58 (id 001-148)
    48 พฤหัสบดี12:00-14:50202C5LECT3233-1B  
  อาจารย์:
 • -BC Staff (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 302
    49 พฤหัสบดี12:00-14:50203C5LECT35332B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Dong Han
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 302
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 303
    50 พฤหัสบดี12:00-14:50320C5LECT351916B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Qianni Hong
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 303
    51 พฤหัสบดี16:00-18:50321C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • MS.Qianwen Sun
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 3 รหัส 5831205149 ถึง 5831205325119-0-119
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 303
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 304
  หมายเหตุ: Slot8 TR58 (id 149-325)
    52 พฤหัสบดี16:00-18:50322C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • MS.Fen Liang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 304
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 311
    53 พฤหัสบดี16:00-18:50414C5LECT35323B  
  อาจารย์:
 • MS.Yue Huang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 311
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 312
    54 พฤหัสบดี16:00-18:50415C5LECT352213B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuangyang Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 312
    55 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 4
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 รหัส 5831202501 ถึง 5831202501
  15-0-15
  1-0-1
  1-0-1
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: Slot9 EL58(ID087-269)+CSC60+TLC59
    56 ศุกร์12:00-14:50202C5LECT35350B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Ying Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 1 รหัส 6031701001 ถึง 603170103835-35-0
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 312
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
    57 ศุกร์12:00-14:50203C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • -BC staff15 (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 1 รหัส 6031701039 ถึง 603170107535-20-15
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
    58 ศุกร์12:00-14:50209C1LECT35314B  
  อาจารย์:
 • MR.Ruilin Jiao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 1 รหัส 6031701076 ถึง 603170109821-0-21
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
    59 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
  สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 รหัส 5831006087 ถึง 583100613035-5-30
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค:
    60 ศุกร์12:00-14:50322C5LECT3536-1B  
  อาจารย์:
 • MR.Han Zou
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
  6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
    61 ศุกร์12:00-14:50414C5LECT35332B  
  อาจารย์:
 • MS.Pengpei Zhao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 รหัส 5831006172 ถึง 583100621035-2-33
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
    62 ศุกร์12:00-14:50415C5LECT35341B  
  อาจารย์:
 • MS.Cuiqing Xie
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (CO)
 • อาจารย์Wei Wang (CO)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 รหัส 5831006211 ถึง 583100626931-0-31
  วันสอบกลางภาค: 9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  9 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  Course Description
  ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


  Mandarin Chinese at a beginner’s level with main focus on four language skills: listening, speaking, reading and writing. Contents are based on daily life activities, such as greeting, self introducing, telling time, buying things etc. Reading short paragraphs; writing with simple sentence structures.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH