เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2103221Physiology for Dental Students
สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับทันตแพทย์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หน้าที่การทำงานและกลไกต่างๆ ที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร สรีวิทยาของช่องปาก ต่อมน้ำลาย บดเคี้ยวและการกลืน ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และดุลยภาพของน้ำ เกลือแร่ และกรด-ด่าง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบพลังงาน แมแทบอลิซึมและการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ระบบประสาททั้งในภาวะปกติและผิดปกติ


Functions and mechanisms regulating of different systems including muacular system and nerve, circulatory system, respiratory system, gastroingestinal system, physiology of oral cavity, masticatory system and swallowing, excretory system and water, electrolyte and acid-base balance, endocine system, energy metabolismand body temperature regulation system and nervous system under normal and abnormal condition.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH