เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2103261Microbiology and Immunology for Dental Students
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับทันตแพทย์
หน่วยกิต4 (2-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้าง คุณสมบัติเกี่ยวกับเมตาบอลิสม และพันธุกรรมของจุลชีพที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ไวรัส รา แบคทีเรีย รวมทั้งการวินิจฉัย การป้องกัน รักษา และแนวคิดเกี่ยวกับระบาดวิทยาพื้นฐาน และความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน และยาต้านจุลชีพ


Structures, metabolic properties and the genetics of medically important microorganisms, including viruses, fungi and bacteria. a basis for epidemiology thinking is established along with an introduction to immunology. principles of diagnostic clinical microbiology and antimicrobial susceptibility test are given.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH