เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2103202Microscopic Anatomy for Dental Students
จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับทันตแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ เกี่ยวกับจุลกายวิภาคของเซลล์ และเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ เพื่อเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ เช่น เนื้อเยื่อบุผิว ต่อมต่างๆ กระดูก เม็ดเลือด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท หลอดเลือด และหลอดน้ำเหลือง


Microscopic study of cells, tissues and organization of systematic anatomy of the human body. Functional significance of epithelial tissue, glands, bones, blood cells, muscles, nervous tissue, arteries and lymph vessels.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH