เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2103202Microscopic Anatomy for Dental Students
จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับทันตแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:50321C5LECT31310M  
  จันทร์15:00-16:50332M3LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ
 • อาจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่
 • อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขใจ
 • อาจารย์ ดร.กีรติ์การ สมส่วน
 • อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ
 • อาจารย์ ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อดุลตระกูล
 • สำรองสำหรับ:ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 231-31-0
  วันสอบกลางภาค: 12 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  ศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ เกี่ยวกับจุลกายวิภาคของเซลล์ และเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ เพื่อเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ เช่น เนื้อเยื่อบุผิว ต่อมต่างๆ กระดูก เม็ดเลือด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท หลอดเลือด และหลอดน้ำเหลือง


  Microscopic study of cells, tissues and organization of systematic anatomy of the human body. Functional significance of epithelial tissue, glands, bones, blood cells, muscles, nervous tissue, arteries and lymph vessels.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH