เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2302309Environment and Development
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีการพัฒนา และการตีความเกี่ยวกับธรรมชาติ และความยั่งยืน ปัจจัยทางนิเวศวิทยา ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางเทคโนโลยี และการพัฒนาในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความเสมอภาค และคุณภาพชีวิต จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมกับความเป็นมาของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบัน และขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่ดีเด่นในด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคโดยเน้นภูมิภาคอาเซียน และระดับท้องถิ่น


Theories of development and examination of different interpretation of "nature" and "sustainability"; ecological, socio-economic, technology, and past development affecting ecosystem health, equality, and quality of life on earth; environmental ethics and history of sustainable development and environmental movement, roles of institutions and best practices on preventing and solving various contemporary environmental problems (i.e climate change) at global, regional (ASEAN) and local level.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH