เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2302302Western Civilization
อารยธรรมตะวันตก
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50305C2LECT402119F  
อาจารย์:
 • อาจารย์Fabio Calzolari
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 29 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 อังคาร12:00-14:50305C2LECT401624F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fabio Calzolari
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 29 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ต้นกำเนิดอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยอารยธรรมเฮเลนิคจนถึงสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเน้นหนักในด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในแต่ละอารยธรรม อันประกอบไปด้วยอารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน และอารยธรรมยุโรป


  A survey of the birth and diffusion of western civilizations from Hellenic civilization to the industrial revolution age with attention to major cultural, social, economic and political trends within each civilization studied within the framework of Greek, Roman and European civilizations.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH