เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2302301Eastern Civilization
อารยธรรมตะวันออก
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันออก อันประกอบไปด้วยอารยธรรมอินเดีย อารยธรรมจีน อารยธรรมญี่ปุ่น อารยธรรมเกาหลี และอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นหนักในด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในแต่ละอารยธรรม


A survey of the birth and diffusion of eastern civilizations, including Indian civilization, Chinese civilization, Japanese civilizations, Korean civilizations and Southeast Asian civilizations, with attention to major cultural, social, economic and political trends within each civilization studied, within a framework of civilizations in Asia.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH