เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2302101ASEAN Studies
อาเซียนศึกษา
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนแบบสหวิทยาการ ความสำเร็จและความล้มเหลวของสมาคมอาเซียนในการเสนอประเด็นและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นในระดับภูมิภาคและนานาชาติ การอยู่ร่วมกันโดยสันติและความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ประเด็นปัญหาและโครงงานเป็นฐานร่วมกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์


An Inter-disciplinary analysis of economic, political and socio-cultural aspects, relating to the ASEAN nations, success and failure of ASEAN in addressing and responding to regional and international issues through a wide range of content topics, problem based learning and project based learning strategies with creative and critical thinking mind, self-directed learning skill. Develop the awareness of peaceful coexisting Concepts and understanding of diverse cultures in South East Asia.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH