เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2302101ASEAN Studies
อาเซียนศึกษา
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวิเคราะห์มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนแบบสหวิทยาการ ความสำเร็จและความล้มเหลวของสมาคมอาเซียนในการเสนอประเด็นและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นในระดับภูมิภาคและนานาชาติ การอยู่ร่วมกันโดยสันติและความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ประเด็นปัญหาและโครงงานเป็นฐานร่วมกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์


An Inter-disciplinary analysis of economic, political and socio-cultural aspects, relating to the ASEAN nations, success and failure of ASEAN in addressing and responding to regional and international issues through a wide range of content topics, problem based learning and project based learning strategies with creative and critical thinking mind, self-directed learning skill. Develop the awareness of peaceful coexisting Concepts and understanding of diverse cultures in South East Asia.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH