เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2302101ASEAN Studies
อาเซียนศึกษา
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50102C3LECT25015595B  
อาจารย์:
 • อาจารย์Maya Dania
 • อาจารย์กฤษณ์ ขนาบศักดิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 2
  41-33-8
  49-2-47
  16-15-1
  84-7-77
  10-9-1
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
  23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 411
  23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 412
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 311
  17 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 312
  17 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  17 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 412
  Course Description
  การวิเคราะห์มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนแบบสหวิทยาการ ความสำเร็จและความล้มเหลวของสมาคมอาเซียนในการเสนอประเด็นและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นในระดับภูมิภาคและนานาชาติ การอยู่ร่วมกันโดยสันติและความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ประเด็นปัญหาและโครงงานเป็นฐานร่วมกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์


  An Inter-disciplinary analysis of economic, political and socio-cultural aspects, relating to the ASEAN nations, success and failure of ASEAN in addressing and responding to regional and international issues through a wide range of content topics, problem based learning and project based learning strategies with creative and critical thinking mind, self-directed learning skill. Develop the awareness of peaceful coexisting Concepts and understanding of diverse cultures in South East Asia.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH