เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2302204Thai Local Politics and Government
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างการปกครองของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการระดับชาติและระดับท้องถิ่น องค์ประกอบและกระบวนการของการปกครองท้องถิ่นของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย


Thai government structure and authorities; relationship between national government provincial government and local government; process of legislative, executive and permanent body of local government organization and citizen; current situation and trends of Thai local politics and government.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH