เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2302204Thai Local Politics and Government
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างการปกครองของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการระดับชาติและระดับท้องถิ่น องค์ประกอบและกระบวนการของการปกครองท้องถิ่นของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย


Thai government structure and authorities; relationship between national government provincial government and local government; process of legislative, executive and permanent body of local government organization and citizen; current situation and trends of Thai local politics and government.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH