เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2302204Thai Local Politics and Government
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ15:00-17:50208C2LECT402614F  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  วันสอบปลายภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C2 ห้อง 308
  Course Description
  โครงสร้างการปกครองของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการระดับชาติและระดับท้องถิ่น องค์ประกอบและกระบวนการของการปกครองท้องถิ่นของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย


  Thai government structure and authorities; relationship between national government provincial government and local government; process of legislative, executive and permanent body of local government organization and citizen; current situation and trends of Thai local politics and government.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH