เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2302203Leadership
ภาวะผู้นำ
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยผู้นำ คุณสมบัติและลักษณะผู้นำที่ดี หน้าที่และสมรรถนะของผู้นำ ประเภทของผู้นำ แรงจูงใจของผู้นำประเภทต่างๆ ปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จของผู้นำ การประเมินและการพัฒนาภาวะผู้นำ


Concepts and theories of leadership; qualifications and characteristics, functions and capability of a leader; types and sources of leaders; motivation for each type of leadership; factors influencing success, leadership development and evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH