เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2302203Leadership
ภาวะผู้นำ
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50204C2LECT705812B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  12-6-6
  3-2-1
  วันสอบกลางภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C2 ห้อง 209
  Course Description
  แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยผู้นำ คุณสมบัติและลักษณะผู้นำที่ดี หน้าที่และสมรรถนะของผู้นำ ประเภทของผู้นำ แรงจูงใจของผู้นำประเภทต่างๆ ปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จของผู้นำ การประเมินและการพัฒนาภาวะผู้นำ


  Concepts and theories of leadership; qualifications and characteristics, functions and capability of a leader; types and sources of leaders; motivation for each type of leadership; factors influencing success, leadership development and evaluation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH