เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2302202Citizenship and Contemporary Politics
ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสำรวจแนวคิดและประวัติศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในการเมืองร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับนักศึกษาทั่วไป และความตระหนักในผลกระทบของการเมืองที่มีต่อชีวิตประจำวันของปัจเจกบุคคล


General survey on theoretical and historical basis for analyzing and understanding contemporary politics; relations between Political Sciences and other disciplines; current issues analysis for non-major students; and awareness of politics’ impact on individual’s everyday life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH