เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
2302201Understanding Global Society
ความเข้าใจในสังคมโลก
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสำรวจแนวคิดและประวัติศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตระหนักในประเด็นระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศ และปัจเจกบุคคล ประเทศไทยกับเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับนักศึกษาทั่วไป


General survey on theoretical and historical basis for analyzing and understanding international relations; awareness of global issues affecting the world community, region, country and individual; Thailand and its neighbors in the Greater Mekong Sub-region; and current issues analysis for non-major students.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH