เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2302201Understanding Global Society
ความเข้าใจในสังคมโลก
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การสำรวจแนวคิดและประวัติศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตระหนักในประเด็นระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศ และปัจเจกบุคคล ประเทศไทยกับเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับนักศึกษาทั่วไป


General survey on theoretical and historical basis for analyzing and understanding international relations; awareness of global issues affecting the world community, region, country and individual; Thailand and its neighbors in the Greater Mekong Sub-region; and current issues analysis for non-major students.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH